San Sebastian,
Spain

5 Star Hotels: 1
4.5 Star Hotels: 1
4 Star Hotels: 4